Ing. Stanislav Rec

Statika ocelových konstrukcí

Projekty ocelových a hliníkových nosných konstrukcí Ing. Stanislav Rec, Ostrava

V centru zájmu projekční a statické kanceláře v Ostravě stojí projektování nosných konstrukcí zejména z oceli, ale také doplňkových střešních a fasádních prvků z hliníku. Zabývám se všemi stupni návrhu a posouzení konstrukcí od předběžných odhadů až po realizační dokumentaci. Jednotlivé fáze statického návrhu jsou zpracovávány profesionálním softwarem SCIA Engineer firmy SCIA Nemetschek, do návrhu řešení lze zapracovat podmínky požárního řešení případně dynamické zatěžovací účinky.

Obchodní centra, skladové haly

Do první skupiny navrhovaných staveb lze podle složitosti zařadit nosné konstrukce občanských staveb a lehkých průmyslových hal. U návrhů obchodních a společenských center je určujícím faktorem architektonický návrh, ze kterého vychází koncepční řešení nosné konstrukce. Současně je zde použito více druhů stavebních materiálů, a tak jsou kovové konstrukce použity i pro celou škálu doplňkových konstrukcí – vstupy, markýzy, reklamní plochy, světlíky atd.

Návrh lehkých průmyslových hal se naproti tomu vyznačuje velkým důrazem na ekonomičnost návrhu. Hmotnost nosné konstrukce vzhledem k užitnému obestavěnému prostoru zachovává parametr únosnosti, použitelnosti případně požární odolnosti konstrukce.

Průmyslové haly, nosné konstrukce technologických zařízení

Navrhování těžkých průmyslových hal a technologických nosných konstrukcí se vyznačuje většími nároky na odbornost návrhu vzhledem k složitějším typům konstrukcí namáhaných dynamickými účinky buď jeřábů nebo strojního zařízení, případně specifickými vlivy technologického zařízení (např. vysoká teplota). Jeřábové dráhy pro těžké jeřáby, jako specifické části těchto konstrukcí, jsou navrhovány podle zvláštních ustanovení EC 3. Vzhledem k jejich extrémnímu namáhání jsou kromě ověřování únosnosti a deformací rovněž posuzovány na únavovou pevnost kritických detailů ohrožených cyklickým zatížením.

Pro navrhování nosných konstrukcí technologických zařízení jsou určující požadavky na podepření zadané konstrukce a dále podmínky přístupu a pohybu obsluhy kolem zadaného zařízení. Návrh je pak plně přizpůsoben provozním požadavkům. V případě dynamických účinků podporovaného zařízení je proveden dynamický výpočet a stanovení potřebných dynamických charakteristik konstrukce pro posouzení návrhu.

Speciální konstrukce

Jedná se většinou o konstrukce nehalového typu navrhované podle příslušných samostatných částí Eurokódu se specifickými požadavky jak na zatížení, tak na posudek objektu – např. mostní objekty, věže, stožáry, komíny, sila, zásobníky, nádrže, případně konstrukce specifické použitými materiály a způsobem umístění – např. nerezová vrata pro slony.

Rekonstrukce a zesilování

Do této skupiny lze zařadit problematiku ověřování a zesilování stávajících konstrukcí, a to jako:

  • samostatnou část – např. prodloužení životnosti halových objektů
  • součást technologického řešení – např. zesílení jeřábových drah, úprava a zesílení průmyslových plošin
  • součást stavebního řešení při provádění přístavby, resp. přestavby stávajících objektů